Základna POTYA – Bořená Hora – ŠtětkovicePODZIM 2016

LOM OTEVŘEN POUZE SOBOTA A NEDĚLE

OD  9:00 – 17: 00 HODIN  / mimo ubytované /

 

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA  2016

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK otevřeno pouze po telefonické dohodě na tel. :

603 265 976 nebo 604 555 983

SOBOTA AŽ NEDĚLE : 9:00 – 17:00 hodin, mimo ubytované osoby.

Areál je klubovým zařízením, je určen pro potápěče, freediveristi a jezdce na SUP a lekcím yogy.

Běžným návštěvníkům je přístupným pouze po jejich  seznámení se s provozním řádem a po písemném prohlášení o poučení a vystavení Klubové katry Hosta Klubu.

Vystavení karty Hosta Klubu možné na místě po predložení OP – cena karty : 20,- Kč na sezonu, od 15 let.

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY A DALŚÍMI ZVÍŘATY!
ZÁKAZ KONZUMACE DOVEZENÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ V CELÉM AREÁLU!
ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V CELÉM AREÁLU VČETNĚ PŘENOSNÝCH GRILŮ!
VLASTNÍ GRILOVÁNÍ MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ A NA URČENÉM MÍSTĚ! VLASTNÍ SKUPINOVÉ OBČERSTVENÍ MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ!

DENNÍ VSTUPNÉ – základna POTYA SSI

platné od  25. 6.. 2016 do 31. 12. 2016

UPOZORNĚNÍ – NEPŘIJÍMÁME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY !

1. Potápěči a osoby provozující FREEDIVING i jezdci na iSUP :

bez omezení počtu realizovaných ponorů v ramci dne

180,- Kč osoba / den – neubytované osoby

150,- Kč osoba / den – ubytované osoby v chatách

2. Nepotápěči a doprovod :

80,- Kč osoba nad 15 let / den ubytované i neubytované

40,- Kč děti do 15 let / den ubytované i neubytované

3. Děti do 6 let věku : VSTUPNÉ ZDARMA, pouze v doprovodu rodičů!

6. PARKING VOZIDEL V AREÁLU : 30,- Kč / den / auto –

pro ubytované v chatách parking zdarma.

7. Karavany – parking 300,- / den + ubytované osoby 100,- Kč noc. Připojení 220V za 300,- Kč / den.

Neomezený počet ponorů v rámci provozní doby pro potápěče s přístrojem i pro freediving.

Vstupné platí i osoby v kurzu potápění i instruktoři vyuky!
Osoby, které jsou v kurzu potápění a nemají ukončenou nějakou kvalifikaci opravnující jí k samostanému potápění s přístrojem musí být nahlášeni jako potápěči – kurzanti pod dohledem svého instruktora, nebo jiné způsobilé osoby oprávněné k doprovodu potápějícího se s přístrojem. Instzruktor je povinen podepsat Prohlášení instruktora o převzetí plné právní odpovědnosti za osoby ve své výuce.
CELOROČNÍ PERMANENTKA … 990,- Kč / 10 denních vstupů
!!!! pouze pro  potápěče a freedivery, kteří absolvovali nějaký kurs nebo zájezd s POTYA.
poznámka : Vystavené pasy doběhnou včetně slev k nim do termínů dle úhrad, a do vyčerpání předplatného bez omezení.
časový limit vyčerpaní zvýhodněných vstupů, maximálně do 12 měsíců od vystavení tedy úhrady.
Permanentka je nepřenosná na jinou osobu.
CLUB CARD POTYA – vystavení ZDARMA
Základna není přístupná veřejnosti a funguje jako klubové zářízení.
Karta se vystavuje po podpisu Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a po seznámení se s Provozním řádem Základny POTYA.CZ. Toto prohlášení je zároveň přihláškou coby hosta KLUBU POTÁPĚČŮ POTYA o.s.
UPOZORNĚNÍ : Potápění s přístrojem je v areálu lomu možné pouze pro osoby certifikované k samostatnému potápění!
Každý kdo hodlá na základně provozovat přístrojové potápění je povinen před jeho provozováním potvrdit svým podpisem Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a seznámit se také s Provozním řádem základny jako neveřejného klubového zařízení!

PROVOZNÍ ŘÁD POTYA DIVE iSUP CENTRE – Bořená Hora

I. Provozovatel základny DIVE – iSUP POTYA SSi CENTRE

Provozovatel :

Klub potápěčů POTYA o.s. , Na Petynce 986/36, PRAHA 6, 169 00, POTYA spol. s r.o.

odpovědná osoba : Ing. Daniel RYL

IČO : 22612190, neplátce DPH

II. Návštěvníci – potápěči a doprovod – hosté Klubu

Vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving může pouze osoba – člen či host Klubu potápěčů POTYA, která je držitelem platné certifikace opravňující ji k přístrojovému potápění vystavené ji některou ze světově akreditovaných asociací přístrojového potápění.

Vstoupit do areálu základny může také osoba, která je osobou doprovodu certifikovaného potápěče jako hosta Klubu.

Pro osobu vykonávající FREEDIVING nebo STAND UP PADDLINGU platí výše uvedené přiměřeně shodně a je na ně Provozovatelem nahlíženo shodně jako na certifikovaného potápěče.

Potápění žáků v kurzu přístrojového potápění nebo freedivingu je možné pouze pod dohledem a zavedení oprávněného a certifikovaného INSTRUKTORA, a to v aktivním statutu u příslušné asociace. Instruktor přejímá veškerou odpovědnost za žáka – kurzistu. instruktor před zahájením vyuky předá jím podepsaný písemný seznam žáků ve vyuce, s plným jménem a datem narození každého z žáků.

III. Přístrojové potápění – oprávnění ke vstupu do vodní plochy

Přístrojové potápění na lomu je možné vykonávat pouze za vědomí a souhlasu provozovatele. Přístrojové potápění na lomu je zpoplatněno a provozovatel vyhlášeným tímto Provozní řádem základny POTYA určuje pravidla a podmínky pro bezpečné přístrojové potápění i provoz potápěčského centra.

Vykonávat přístrojové potápění na lomu POTYA mohou pouze osoby, jenž před zahájením potápění s přístrojem nebo FREEDIVINGU vyplnili a podepsali „Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a SUP“ a předložili svou platnou certifikaci potápěče k nahlédnutí Provozovateli.

Pokud nebude Provozovateli předložen osobou potápěče uznatelný a věrohodný doklad o jeho potápěčské kvalifikaci může Provozovatel odepřít vstup na základnu i neumožnit výkon přístrojového potápění.

Provozovatelem jsou akceptovány certifikace a oprávnění vystavené všemi obecně známými asociacemi přístrojového potápění.

Volné koupání či jiné aktivity mimo potápění a SUP jsou na vodní ploše základny ZÁKÁZANY!

IV. Areál základny POTYA – pohyb a omezení činností

Návštěvníkům základny, a to jak potápěčům, tak osobám jejich doprovodu, je umožněnu využívat zázemí základny a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách určených Provozovatelem.

Osoby, jenž jsou návštěvníky areálu jako hosté klubu jsou povinni chovat se přiměřeně a svým jednáním neomezovat využívání základny i vodní plochy jiným osobám.

Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se jednání vedoucí k poškození zařízení základny či věcí jiných návštěvníků areálu.

Je přísně ZAKAZÁNO vstupovat do míst označených jako DOBÝVACÍ PROSTOR LOMU, a to všem návštěvníkům.

V celém areálu základny je přísně zakázáno rozdělávat oheň či zřizovat místa ke grilování.

V areálu základny je zakázán volný pohyb psů i jiných domácích zvířat!

V případě poškození tohoto zařízení či věci jiných osob nebo znečištění vodní plochy či areálu odpadky bude požadováno finanční vyrovnání ztráty i vzniklých nákladů v plné výši.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat danou provozní dobu, pokyny obsluhy areálu a nařízení vedoucí k zajištění bezpečnosti nebo ochraně zdraví osob.

V případě zájmu ze strany potápěče o absolvování nočního ponoru, tedy ponoru, jenž by měl být zahájen po 18 hodině a svým trváním přesáhnout danou otevírací dobu základny je nutné konsultovat předem s Provozovatelem.

Provozovatel Klub potápěčů POTYA o.s.

V platnosti 1. 1. 2015

Klubová karta je dokladem o členství potápěče coby „Hosta Klubu potápěčů POTYA o.s.“

Toto Klubové zařízení není veřejně přístupné, je možné jej navštěvovat pouze jakojeho člen – Host Klubu nebo jako jeho doprovod. Členem klubu může být každý certifikovaný potápěč nebo potápěč – kurzista v doprovodu svého instruktora.

Tato karta je vystavena jednorázově pro neomezené období. Tuto kartu obdrží ZDARMA každý po podpisu následujícího Prohlášení. Karta je nepřenosná.

Obnova při ztrátě či zcizení karty 20,- Kč.

PROHLÁŠENÍ O ČLENSTVÍ A POROZUMĚNÍ ZÁSADÁM BEZPEČNÉHO POTÁPĚNÍ

Jméno a přímení : …………………………………………………………….. Datum narození : ……………………………………….

e-mail : …………………………………………………………………………. Název potápěčské asociace . ………………………….

Dosažená potápěčská kvalifikace : …………………………………………. Číslo kvalifikace : …………………………………………

 

Já níže podepsaný svým podpisem prohlašuji své přistoupení a registraci do klubového zařízení Klubu potápěčů POTYA o.s, coby Hosta Klubu.

Dále prohlašuji, že jsem odpovědný i za osoby, které toto zařízení navštíví v mém doprovodu jako další hosté klubového zařízení.

Já, níže podepsaný, svým podpisem prohlašuji, že jsem plně způsobilý k výkonu potápění se s dýchacím přístrojem nebo k freedivingu, a že jsem držitelem odpovídající platné kvalifikace výše uvedeného stupně od příslušné asociace přístrojového potápění.

Dále prohlašuji, že jsem si vědom rizik, která při potápění s dýchacím přístrojem nebo při potápění formou freedivingu podstupuji, zejména jsem si vědom rizik možného ohrožení mého zdraví. V tomto ohledu plně zprošťuji z jakékoliv zodpovědnosti Provozovatele : Klub potápěčů POTYA a POTYA spol. s r.o.

Dále se vzdávám jakýchkoliv možných nároků vůči nim jako provozovatelům, a to jak uplatnění náhrad z případné újmy na zdraví nebo na potápěčské výstroji. Jsem si vědom a prohlašuji, že provozuji výkon přístrojového potápění na základě vlastní vůle a na vlastní odpovědnost.

Dále prohlašuji, že jsem se řádně a plně seznámil s provozním řádem, viz Provozní řád základny Klubu potápěčů POTYA o.s., a že se budu jeho zásadami plně řídit.

Jsem si zejména vědom, že je zakázáno vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving pod vlivem konzumace alkoholických nápojů nebo po užití omamných látek či drog nebo i po užití léků, které mohou ovlivnit bezpečnost mého zdraví.

Jsem si vědom, že ručím také za nekonfliktní chování osob, jenž jsou v areálu základny jako hosté v mém doprovodu. Prohlašuji, že dohlédnu aby svým konáním nečinili proti pravidlům a zásadám Provozního řádu, a svým jednáním zejména neomezovali nebo neohrožovali ostatní návštěvníky základny. Prohlašuji, že jsem si vědom Zásad bezpečného potápění a principů vedení ponoru v rámci buddy teamu, a že je budu dodržovat. Taktéž prohlašuji, že má výstroj i další výbava je plně způsobilá pro bezpečné potápění s přístrojem, a že splňuje všechny obecné technické požadavky a je technicky způsobilá s příslušnou aktuálně platnou revizí.

Prohlašuji, že k výkonu přístrojového potápění přistoupím pouze při vědomí své dobré zdravotní kondice, a že v případě aktuální nezpůsobilosti či jiné zdravotní komplikaci upustím bezodkladně od výkonu potápění nebo potápění ukončím.

Provozovatel neručí ani nezopovídá za věci odložené v areálu, ani při jejich ztrátě či zcizení.

V Bořené Hoře dne :……………………………….. podpis potápěče : …………………………………………..

PERMANENTKA – PASSPORT POTYA … 990,- Kč / 10 denních vstupů

Časový limit čerpání je maximálně do 12 měsíců od uhrady na dané období

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PASSPORTU POTYA MAJÍ POUZE OSOBY,

KTERÉ ABSOLVOVALI KURZ POTÁPĚNÍ S KLUBEM POTYA.CZ

PERMANENTKA JE NEPŘENOSNÁ NA JINOU OSOBU.

Vyhotovení PASSPORTU POTYA je ZDARMA ( POZOR je nutné přinést vlastní pasovou fotografii – vyhotovení na místě )
BONUS PRO DRŽITELE – plnění pouze – 7,- Kč / litr k objemu plněné lahve.
Permanentku lze získat ve prospěch jiné osoby jako dárkový poukaz. Vystavení nového pasu POTYA při ztrátě či zcizení 100,- Kč

Příjezd z Prahy:

a) varianta – směr po R4 na Příbram, sjedte na konci R4, křižovatka Příbram – Votice Benešov Tábor, následuje odbočení a jízda směr Sedlčany po silnici I. třídy číslo 18, pokračujte po této komunikaci až do Selčan cca 30 km, a dále projedte kruhový objezd v Sedlčanech přímo a pokračujte směrem na Votice, Benešov, Tábor až ke křižovatce Vojkov – Štětkovice ( cca 7 km za Sedlčany) , odbočte na této křižovatce vlevo na Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

b) varianta – směr D1 k sjezdu na Benešov po silnici číslo 3 až za obec Olbramovice, po projetí obcí Olbramovoice cca po 1000m, odbočte vpravo na silnici číslo 18 směr Sedlčany a pokračujte po této komunikaci až ke křižovatce s odbočkou do prava na obec Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

Vlakem až do Bořené Hory :

Praha – Olbramovice ( přestup na lokálku ) – Štětkovice ( Sedléčko ), pak cesta pěšky z nádraží k lomu cca 1 km – 15 minut.

 

mapicka_vetsi

Kurzy potápění POTYAKURZ AOWD NAUI

Potápěčský kurz Advanced Open Water Diver je určen certifikovaným Open Water Diverům.

Je to kurz pokročilého potápění, který zásadním způsobem rozšiřuje znalosti a dovednosti potápěčů v takových oblastech, jako jsou efektivní pohyb pod vodou, potápění do větších hloubek, podvodní navigace, potápění v suchém obleku, potápění z lodi, noční potápění, potápění ve vlnách a proudech apod.

Kurz AOWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky maximálně 30 metrů.

Tento kurz navazuje na Základní potápěčský kurz Open Water Diver, který je určen pro úplné začátečníky v potápění.

CENA kurzu AOWD 6 700,-Kč

Cena je konečná a zahrnuje manuál, zapůjčení výstroje po dobu kurzu (mimo vybavení ABC-viz.níže), vzduch v láhvích, vystavení certifikace k potápění.

Hledáte nové dobrodružství pro Vás i vaše přátele?

http://www.divessi.com/data/Image/splash_images/slider_images/slider_image_diver2.jpg?timestamp=1430035856862

Vyzkoušejte si ponor na zkoušku u nás v lomu, objevte svět pod vodní hladinou :.)

Cena programu „Ponor na zkoušku“ – 1 200,- Kč / osoba

DOTAZY A BOOKING : 603 265 976 nebo na e-mail : potya@seznam

Doba trvání programu cca 2,5 hodiny. Možné pro zájemce starší 11 let.

– teoretická část, vystrojení a Váš první ponor s přístrojem na cca 25 minut

– skupinová cena pro 4 a více zájemců 1 000,- Kč / osoba

cena včetně vstupného do areálu

Vyzkoušejte přístrojové potápění! Je to vaše šance objevit neznámé světy, poznat nové přátele a prožít jedinečné okamžiky. Neexistuje nic podobného. Potápění je mnohem jednodušší než si pravděpodobně myslíte! Buďte připraveni vychutnat si novou výzvu a ponořte se do nového světa!

Abyste si skutečně mohli vychutnat váš první podvodní zážitek, potřebujete průvodce, na kterého se můžete naprosto spolehnout. Kompetentní, dobře vytrénovaný SSI Dive Leader vás naučí vše, co potřebujete vědět. Pod jejich vedením se naučíte všechny potřebné dovednosti a budete se cítit pohodlně ve vybavení, které použijete během svého prvního podvodní dobrodružství. Začněte s SSI a získáte všechny výhody, které vám nabízí vzdělání od jedné z největších mezinárodních potápěčských asociací: celosvětové uznání a osvědčené vzdělávací metody v nejnovějších mediálních formátech. Jsme si jisti, že – jakmile to jednou vyzkoušíte, tak si potápění zamilujete! Poté, když budete ve svém podvodním dobrodružství pokračovat, stanete se certifikovaným potápěčem. Vaše Try Scuba certifikace je první krokem. Pokud v průběhu následujících šesti měsíců absolvujete výukový program Open Water Diver, bude váš ponor Try Scuba ve volné vodě uznán jako jeden z požadovaných ponorů.

 

 

Nabízíme Vám základní kurz pro Váší dobrodružnou cestu pod vodní hladinu

KURZ OWD – Open Water Diver od NAUI

BONUSOVÁ CENA KURZU OWD  – 7 900,-  Kč 

cena danná včetně vstupů na základnu, zapůjčení výstroje i certifikačních poplatků. tedy konečná cena kurzu !

Neváhejte a kontaktujte nás s dotazy na telefonu : 603 265 976

Díky celosvětovému uznání je nejlepším způsobem, jak začít vaše scuba dobrodružství, stát se certifikovaným Open Water Diverem!
Díky dostatku času a osobnímu výcviku se ujišťujeme, že pohodlně pod vodou ovládáte všechny dovednosti a výstroj, kterou budete používat. Obecně se kurz Open Water Diver skládá ze 3 částí: teorie, výcvik v kontrolovaných podmínkách nebo v bazénu a ponory ve volné vodě.
Teorie
SSI vzdělávací systém umožňuje volbu kdy chcete začít studovat, jakým tempem dle vašeho rozvrhu. V učebně a v bazénu si zopakujete vše co jste se již naučili.
Výcvik v kontrolovaných podmínkách nebo bazénu
Při vaší výuce v bazénu a ve volné vodě vám instruktor přizpůsobí výstroj tak, abyste se ve své „druhé kůži“ cítili pohodlně. Budete mít dostatečný výcvik a čas přizpůsobit se vodnímu prostředí, ještě než začnete s ponory ve volné vodě.
Ponory ve volné vodě
Provedete minimálně 4 ponory ve volné vodě a budete mít možnost si na vlastní kůži vyzkoušet vše, co jste se naučili při bazénových lekcích. (Volná voda může být definována jako otevřená vodní plocha, kde lze uskutečnit reálný ponor jako je například jezero či moře.)
Tady zábava končit nemusí! Pouze s trochou dalšího tréninku můžete pokračovat dále – představte si potápění k vrakům lodí, se žraloky nebo se můžete stát podvodním fotografem! Podívejte se, do jakých vzrušujících specializačních programů , se můžete zapojit. Toto je vaše šance posunout se na další stupeň vašich potápěčských dobrodružství. SSI bude vaším spolehlivým buddym doprovázejícím vás na vaší cestě

Yoga & Fitness na iSUPFITNESS – PILATES – YOGA na paddleboardu

MODUL CVIČENÍ – cca 60 minut – cena 200,- Kč / osoba

včetně vstupného po dobu cvičení,běžné vstupné do areálu -celodenní 80,- Kč, pokud hodláte zůstat v areálu i po době cvičení.

TERMÍN : SOBOTY od 14:00 hodin

předchozí rezervace nutná :  604 555 983

KAPACITA modulu 10 – 12 osob, dostavte se cca 30 minut před začátkem cvičení

KURZY ZÁKLADŮ JÍZDY NA iSUP

CENA … 160,- Kč / 30 minutový modul

PŘEDCHOZÍ REZEVACE NUTNÁ NA 603 265 976

Pro začatečníky poskytujeme základní kurz jízdy na SUP pod dozorem instruktora :

– stabilita na plováku

– zatáčení a zpětná plavba na plováku

– postoje pro jizdu na klidné vodě

– efektivita jízdy

 

 

 

Provozní doba – bez nutnosti předchozí rezervace. Cena půjčovného bez vstupného do areálu :

80 Kč – 30 min / board

140 Kč – 60 min / board

možnost zapůjčky neoprenu k zapůjčenému boardu, možnost prodloužení jízdy o dalších 30 minut.

Pádlujte ve stoje :.)

Ocitli jste se na stránkách věnovaných novému sportu pro všechny.

Jde o SUP – Stand Up Paddling – „Pádlování ve stoje“.

Evropa v posledních 3 letech zažívá doslova boom zájmu o vybavení pro SUP, zejména ve verzi nafukovacího provedení, označovaného jako iSUP.

Pro ovládnutí SUPu stačí vlastně jen umět plavat. Vše další už je jen otázkou krátkého zaškolení a cviku. Navíc nemusíte čekat na pěkné ani ošklivé počasí, nemusíte sledovat jestli fouká vítr, nebo jestli je bezvětří, projedete se jak po malém rybníce, tak i po velkém jezeře, stejně jako po řece, a po moři na malých i větších vlnách.

Sport i zábava pro nadšence, kteří si vyrazí sólo nebo ve skupince. Navíc mimo skvělou zábavu a relaxaci dává SUP možnosti posilování těla jak formou projíždky tak i formou fitness.

Stručně o SUP

K jízdě se používají plováky, zpravidla oválného tvaru s protiskluzovým povrchem horní paluby a s kýlovými ploutveni pro lepší udržení zamýšleného směru jízdy.

Plováky se produkují v různých délkách, velikostech. Hlavním parametrem je délka a tlouštka plováku. Lze říci, že výběr plováku pro Vás zaleží na Vaší váze a na vámi zamýšleném způsobu využívání ( fitness, race nebo jen relaxace ).

Delší a širší prkna mají dobrou stabilitu a jsou určeny zjména k jízdě po klidné vodě, případně pro váhově těžší jezdce. Menší a štíhlejší prkna jsou pro lehčí jezdce a pro jizdu ve vlnách. K dovádění a relaxaci jsou vhodná všechna.

Základním pohonem je pádlo, je delší než běžné a má zpravidla vychýlenou ploutech od osy pro lepší záběr ve vodě. Délka padla by měla o cca 15-20 cm převyšovat vaší tělesnou výšku. Výhodným řešením jsou pádla skládací nebo s flexiblně nastavitelnou délkou.

Hitem dneška jsou nafukovací SUP plováky a skládací pádla, protože toto vybavení lze velmi snadno transportovat kamkoliv a odpadá nutnost dopravy automobilem. V ceně nafukovacího plováku je zpravidla zahrnut v setu i batoh na přepravu a také opravarenský set.

Technika jízdy na SUP

Technika správného postoje a jízdy je poměrně snadná a rychle zvládnutelná. Stačí cca 30 minut procvičení a jezdec je schopen samostatné jízdy.

Paddler musí být v první řadě oblečen podle ročního období a teploty vody. I v nepříznivém či zimním období je tao věc řešitelné díky neoprenovým oblekům. Dalším vhodným vybavením jsou pevné neoprenové boty.

Při učení nejprve získáváme stabilitu v kleče a pádlujeme zkráceným pádlem. Následně, když již vmímáme stabilitu plováku, se můžeme postavit a zahájit jízdu i manevry ve stoje. Na prkně stojíme v místě jeho těžiště oběma nohama vedle sebe, ne za sebou!

Vybavení pro SUP i můžete prohlédnout a hlavně vyzkoušet na vodě na naší základně pro SUP v Bořené Hoře.

Akce klubu POTYA & Cesty za potápěním s klubem POTYACHORVATSKO

„POTÁPĚNÍ S POTYA“

Ostrov Krk – Šilo – základna SSi „NEPTUN“ – vrak PETASTIS

Wreck Peltastis Liveaboard diving Croatia

3. – 9. 7. 2016 – 6 nocí

 ( vlastní doprava a stravování )

Ubytování přímo na základně přímo u mola Divecentra  – apartmány s vlastní kuchyní – kompletní potápěčský servis na místě

Cena ubytování : 5 200,- Kč

Ceny potápěčských balíčků za jeden ponor dopolední či jeden ponor odpolední, cena ponorů zahrnuje plnění vzduchem, dopravu a asistenci průvodce na divepointy, zápůjčka láhve není v ceně ponoru, předpoklad plnění do vlastních lahví.

VELKÝ BALÍČEK – 10 ponorů celkem – 5 ponorů ze břehu plus 5 ponorů z lodi, vraky atd.

 5 600,- Kč

MALÝ BALÍČEK – 5 ponorů celkem – 2 ponory ze břehu plus 3 z lodi, vraky atd.

 3 000,- Kč

Možnosti rozšíření o další ponory a služby mimo uvedené balíčky

Noční ponor : 30,- EUR z lodi nebo 20,- EUR ze břehu.

Další ponor mimo balíčky navíc : 28,- EUR z lodi nebo 18,- EUR ze břehu.

Možnost plnění nitroxem za příplatek : 5,- EUR na lahvi

 

ÚHRADA ZÁLOHY nejpozději do 5. 6. 2016 – výše zálohy = polovina celkové ceny za osobu

Informace a podání přihlášek na potya@seznam.cz nebo na telefonu 603 265 976

Zveme vás do našeho areálu se zatopeným lomem na

STUDENTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

nabízíme studentům středních škol a učilišt tematický den zaměřený na sport a zábavu, konaný v rámci školních aktivit a výletů

V rámci jedno nebo či denního pobytu nabízime následující sportovní aktivity :

ZKOUŠKA POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM

dsd-large

Pod dohledem kvalifikovaného instruktora potápění budou míti studenti možnost se seznámit jak s technikou a výbavou nezbytnou k rekreačnímu potápění, tak i se základy teorie potápěčských kurzů. Samozřejmě budou míti možnost si vyzkoušet jaké to je dýchat pod vodní hldinou v krátkém ponoru v doprovodu instruktora.

Podmínka – věkový limitu od 15 let za písemného souhlasu k ponoru od zákonného zástupce u nezletilých.

ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ SE NA NÁDECH – FREEDIVING

Underwater shot of snorkeler --- Image by © Zak Kendal/cultura/Corbis

Pro ty, kteří si netroufnou na ponor s přístrojem je tu možnost zdokonalit se v potápění na nádech, a to jak při šnorchlování nebo při freedivingu.

JÍZDA NAD STAD UP PADDLEBOARDECH

Stand-UpPaddleboarding

Všichni učastníci programu sportovního dne budou míti mužnost absolvovat kratkou instruktáž jízdy na SUP, tedy jízdy na plováku ve stoje s pádlem v ruce.

YOGA – PILATES ON BOARDS

supyogaphoto

Pro zájemce je možné uskutečnit i modul čvičení Yogy a Pilates na plovácích SUP, a to až v 10 členné skupině na vodní ploše.

KAYAKING A RAFTING

vylet-nafukovacky

Pro zájemce je tu také možnost projíždy či výuky základů jízdy na kanoích nebo raftu Palava.

Veškeré výše uvedené aktivity jsou provozovány za dohledu kvalifikovaného instruktora. V rámci programu budou všichni účastníci vybaveni veškerým sportovním vybavením včetně neoprenů při případném chladném počasí. Taktéž jsou k dispozici i ochranné plovací vesty a je zajištěn i dohled plavčíka. Studenti budou rozděleni do 4 až 5 členných skupin, tak aby se měli možnost vystřídat na všech nabízeních sportovních aktivitách.

JEDNOTNÁ CENA ZA STUDENTA – JEDNODENNÍ SPORTOVNÍ PROGRAM

9:00 – 17:00 hodin – denní kapacita centra až 40 studentů.

od 480,- Kč bez dph

cena zez DPH, cena za výše uvedené aktivity, včetně výpůjčky výstroje a vstupného. Pedagogický doprovod školy ZDARMA.

Při vícedenním programu je cena za poskytnuté aktivity stanovena po dohodě dle danných požadavků zájemce v závislosti na počtu zůčastněných studentů.

další doplňkové sportovní aktivity, které lze v rámci programu uskutečnit a dobjednat

BEACH VOLEYBALL – SPORTOVNÍ LUKOSTŘELBA – JÍZDA NA KOLOBĚŽKÁCH

STRAVOVÁNÍ

Stravování včetně oběda v místě je zajištěno po dohodě – orientační cena celého menu 90,- / 110,- Kč porce, upřesněno dle konkrétních požadavků.

Ubytování možné v 3 lůžkových chatách s nezávislým topením, celková kapacita 40 lůžek. Možnost rozšířeného stravování o snídaně i večeře. Orientační cena noclehu se snídaní 250,- Kč osoba.

 

sobota 6. 8. od 14:00 hodin

POHÁDKOVÝ LOM  S RADIEM BLANÍK

pohádková divadelní představení a stezska pro nejmenší, prostě super den pro celou rodinu

 detsky_den

blanik_banner_original1

sobota 10. 9.

Setkání příznivců  potápění – Kluby historického potápění z ČR, Polska, Rakouska a Německa

sobota 17. 9.

Podzimní RETROMOBILE DAY s okružní  jízdou veteránů Sedlčanskem a rekreační oblastí Toulava

O8_XaC8yfUmz365PnPJ9jiRvZ4qF4CwJ1OwxqC0lKqT_XFRM75s5SUUYT-LRJNvubDBn-to

Kontakt


AdventureBoard

DIVE & iSUP CENTER POTYA SSI N°722132

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO : 22612190, neplatce DPH

Bořená Hora 5 – kamenolom POTYA, 264 01 Štětkovice – Sedlčany

Kontakt : +420 603 265 976, e-mail : potya@seznam.cz

odkaz mapy.cz – klikni zde

POTYA spol. s r.o. – OBCHOD

Na Petynce 986/36. 169 00 PRAHA 6, Česká republika

IČO : 27399826, DIČ – VAT : CZ27399826, Kontakt : +420 603 265 976

KUDY K NÁM ?

mapa viz / kudy k nám – link

Kontaktní formulář
POTÁPĚNÍ PODZIM
PODZIM 2016 - LOM OTEVŘEN POUZE SOBOTA A NEDĚLE OD  9:00 - 17: 00 HODIN  / mimo ubytované /
AKTUALNÍ STAV
7. 10. - viditelnost - až 9 m do hloubky 12m, hlouběji viditelnost cca 6 m, teplota vody 15°C hladina,  dole 9°C .